Regulamin

Regulamin zamawiania i świadczenia usług wykonywanych przez Vvik III

1. Postanowienia ogólne:

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Wykonawca – podmiot świadczący usługi pod firmą „Vvik III” – Janusz Długopolski Vvik III zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą pod adresem ul. Mazowiecka 44/14, 30-019 Kraków w Polsce, NIP 676-011-00-16.
 2. Uczestnik – podmiot, który zamówił usługę;
 3. Usługa – polega na organizacji na zlecenie Uczestnika pobytu na turnusie rekreacyjno-zdrowotnym;
 4. Rezerwacja – na skuteczne dokonanie rezerwacji składają się następujące czynności:
  1. oświadczenie w formie e-mailowej Uczestnika o zamiarze skorzystania z usługi złożone przez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej www.vvik-method.com;
  2. po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dokonanie wpłaty zadatku.

Czynności te zobowiązują Wykonawcę do przesłania w terminie 7 dni szczegółowego harmonogramu pobytu oraz programu turnusu.

2. Wykonanie umowy:

 1. Wykonanie zamówionej usługi następuje na warunkach opisanych w przesłanym indywidualnym harmonogramie po wpłaceniu całej kwoty ceny usługi w terminie 2 miesięcy przed rozpoczęciem wybranego turnusu.
 2. Wpłaty należy dokonywać na konto Vvik III prowadzone przez ING Bank Śląski, Oddział w Krakowie:
  EUR: PL 25 1050 1445 1000 0092 7281 9161
  SWIFT/BIC: INGBPLPW
 3. W przypadku obiektywnej niemożliwości wykonania usługi przez Wykonawcę Vvik III (np. powódź, epidemia, strajk itp.) Wykonawca zwraca Zamawiającemu pełną kwotę dokonanych przez niego wpłat. Zamawiającemu nie przysługuje odszkodowanie.
 4. W przypadku niemożliwości spełnienia pełnego programu usług przez Wykonawcę będzie on zobowiązany do adekwatnego obniżenia ceny pobytu.
 5. Na wypadek zgłoszenia się na dany turnus mniej niż 5 osób, do miesiąca przez rozpoczęciem turnusu, Wykonawca zaniecha przeprowadzenia turnusu i zwróci całą kwotę wpłat Zamawiającym. Wyłączona jest możliwość dochodzenia odszkodowania za zaniechanie przeprowadzenia turnusu.
 6. Gdy mimo zaniechania przeprowadzenia turnusu przez Wykonawcę – Uczestnik zechce skorzystać wyłącznie z usługi hotelowej będzie dla niego dostępna po odpowiednio obniżonej cenie, w zależności od skorzystania z dodatkowych usług.

3. Postanowienia dodatkowe:

 1. Każdy uczestnik ubezpieczony jest na koszt Wykonawcy od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczony jest od szkód spowodowanych niewykonaniem zobowiązania z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 3. Uczestnik na zgłoszone żądanie otrzyma dowód zapłaty za wykonaną i opłaconą usługę.
 4. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów dotyczących wykonania przedmiotowej usługi właściwe jest prawo miejsca jej wykonania. Rozstrzygnięcie sporu podlega Sądowi miejsca wykonania umowy.

4. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe uczestników wykorzystane będą wyłącznie celem realizacji zamówionej usługi oraz realizacji zaleceń określonych przez specjalistów. Zanonimizowane wyniki badań podlegać będą opracowaniom naukowym.