Zgłoszenia

Metoda Vvik III

To właśnie dzięki niej możesz utrzymać sprawność psychofizyczną i piękną sylwetkę przez długie lata i z uśmiechem na ustach mówić: Nie liczę lat!

Jeśli chcesz razem z nami zadbać o swoje zdrowie i poczuć siłę jaką może dać Ci Vvik III wypełnij formularz zgłoszeniowy i już dziś zapisz się na jeden z wybranych turnusów organizowanych przez naszych specjalistów.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie uczestnictwa w turnusie rekreacyjno - zdrowotnym w Niepołomicach (Polska)

Dane uczestnika
Terminy turnusów

WAŻNE: każdy z turnusów rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia od kwalifikacji uczestników i ustalenia zaleceń indywidualnych

Rodzaje pokoi

Proszę wybrać rodzaj pokoju oraz ewentualnie wpisać nazwiska osób, z którym pokój będzie dzielony. Jeżeli chcesz spędzić pobyt w pokoju jednoosobowym należy uwzględnić dopłatę, której wysokość jest wskazana w ofercie.

Informacja o stanie zdrowia
brakukładu krążenia – nadciśnienie, niedokrwienna choroba sercacukrzycareumatycznaosteoporozainne
TakNie
NieTak

Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego oznacza przyjęcie warunków realizacji usługi zgodnie z przedstawioną ofertą oraz stanowi oświadczenie o zamiarze skorzystania z usługi.

Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Janusz Długopolski, Mazowiecka 44/14, 31-019 Kraków (NIP: 676-011-00-16); w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@vvik-method.com lub listownie na adres korespondencyjny: Janusz Długopolski Vvik III, Mazowiecka 44/14, 31-019 Kraków;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Niezależnie od tej podstawy, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – tj. w celach podatkowych i rachunkowych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Dane dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia będą przetwarzane w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz po wyrażeniu stosownej zgody zanonimizowane wyniki badań będą podlegać opracowaniom naukowym. Wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, w tym mienia uczestników.
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne.

Przyjazd - Odjazd

Realizację przylotów oraz dojazdu możecie Państwo załatwić z podmiotem, z którym współpracujemy i którego rekomendujemy – firmą Air Tours Club. Zajmuje się ona kompleksową obsługą biletową i transportową, transferem z lotniska oraz wycieczkami fakultatywnymi. Dokonuje rezerwacji biletów w globalnych systemach rezerwacyjnych.

W zakresie wycieczek fakultatywnych szczególnie rekomendujemy:

  1. Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce;
  2. Zwiedzanie Krakowa.

 

Kontakt do firmy Air Tours Club

Daria Janikula – opiekun Klienta
Mob.: +48 605 905 833
Tel.: +48 12 432 10 90
E-mail: bilety@airtoursclub.pl
Poniedziałek – piątek: 9-17:00
www.airtoursclub.pl

Powyższe usługi realizowane są indywidualnie, za dodatkową opłatą ustalaną i uiszczoną bezpośrednio do Air Tours Club. Zagwarantowana jest cena za realizacje niniejszej usługi niższa niż w przypadku indywidualnego załatwienia sprawy.